ФФМ: Секогаш сме работеле и ќе работиме според закон, не е направено даночно затајување – ММС
ММС

Објавено на: 03/1/19 2:49 PM

ФФМ: Секогаш сме работеле и ќе работиме според закон, не е направено даночно затајување

Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ)  реагираше со писмено соопштение, откако Управата на финансиската полиција објави дека поднела кривична пријава против екс директорот на ФФМ, Ѓорѓиоски за затајување данок.

Фудбалската федерација на Македонија веќе подолг период подлежи на координирани инспекциски надзори и контроли од страна на државните органи и институции. По однос на наводите од порталите за наводно даночно затајување во износ од 1.680.912,оо денари, најодговорно тврдиме дека ФФМ секогаш работела и ќе работи согласно Законот за сметководство на непрофитните организации – велат од Федерацијата, од каде додаваат дека нивното финансиско работење изминатиот период добило позитивни извештаи и од Управата за јавни приходи и од независните ревизори.

Во однос на АД Тобако Скопје сметаме за потребно да ја известиме јавноста дека по однос на обврските на АД Тобако Скопје кон Фудбалската федерација на Македонија  е инициран судски спор чиј исход е позитивно окончан (потврден) во корист на Фудбалската федерација на Македонија. Истиот е даден на наплата до надлежен извршител. По отворањето на стечајната постапка за АД Тобако Скопје, долгот е навремено предјавен и истиот е позитивно утврден и признат од страна на стечаен управник и стечаен судија во соодветна постапка, со што, ова побарување на Фудбалската федерација на Македонија  е признато и утврдено во стечај. Од оваа стечајна постапка, покрај фудбалската Федерација на Македонија ненамирени останаа и многу други државни органи, јавни претпријатија и други правни субјекти – објаснува ФФМ.

Оттаму се повикуваат на Законот за добивка каде јасно е утврдено дека трошоците за исправка на вредноста на ненаплатените побарувања се признаваат како расход, доколку е донесена правосилна судска одлука, а за побарувањата од субјектите над кои е отворена постапка на стечај и на ликвидација, доколку истите се пријавени и потврдени од страна на стечајниот управник.

По однос на АД Југохром Јегуновце истакнуваме дека посочениот деловен однос е од 2010. година, по што во 2013. година договорните страни АД Југохром Јегуновце и Фудбалска федерација на Македонија (ФФМ) имаат склучено правно дело со кое се утврдува права и обврски за двете договорни страни, притоа имајќи го в предвид дотогашното исполнување (период 2010. – 2013.) на обврските од страна на двете договорни страни. По однос на вака утврдените обврски, истите се во целост исплатени кон Фудбалската Федерација на Македонија (ФФМ) од страна на правен субјект – пристапувач кон долг. Обидот со сензационализам да се прикаже наводната незаконска работа на Фудбалската федерација на Македонија сметаме дека е едностран и некоректен. Ваквиот начин на комуникација не соодветствува со практиката на ФФМ и токму поради тоа немаме намера да ја оптеретуваме јавноста, уште повеќе што за сето ова сме запознаени само од интернет порталите. ФФМ официјално нема добиено никаков формален документ – се додава во соопштението.

На крајот, велат оф ФФМ, повторно најодговорно тврдиме дека Федерацијата нема направено даночно затајување, вклучително ниту посоченото во висина од 1.680.912,оо денари, дотолку повеќе што на денешен ден, 01.03.2019 година, Фудбалската федерација на Македонија има побарување во износ од 7.492.059.оо денари од Управата за јавни приходи, односно Управата за јавни приходи се јавува како должник на Фудбалската федерација на Македонија за износ од 7.492.059.оо денари.