Вообичаено најголемо учество во БДП има Скопскиот, најмало Североисточниот регион – ММС
ММС

Објавено на: 10/22/21 1:23 PM

Вообичаено најголемо учество во БДП има Скопскиот, најмало Североисточниот регион

Според дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика, во 2019 година, најголемо учество во брутодомашниот производ на Македонија имал Скопскиот регион со 43.4 %, додека најмало е учеството има Североисточниот регион со 4.8 %.

Поголем бруто-домашен производ по жител, во споредба со просекот на Република Северна Македонија, имаат Скопскиот регион со индекс 142.5, Југоисточниот регион со индекс 110.5, Вардарскиот регион 108.4 и Пелагонискиот