Истражувачка сторија: Балканска медиумска индустрија-македонски ендемски вид – Трет дел – ММС
ММС

Објавено на: 12/5/17 2:05 PM

Истражувачка сторија: Балканска медиумска индустрија-македонски ендемски вид – Трет дел

Вице Заев не е газда на ТВ 24 ВЕСТИ – се одзема дозволата

ТВ 24 ВЕСТИ може да остане без дозвола за работа. Веќе е закажана седница на Советот на ААВМУ за денеска попладне, во 14:00 часот,  за одземање на дозволата на ТВ 24 ВЕСТИ.  Измината недела до Советот и директорот Зоран Трајчевски се поднесени барања за одземање на дозволата на ТВ 24 ВЕСТИ и на ТРД Енџелс ФМ од Штип. Подносителот бара да се применат членовите 35 и 39 од Законот за АAВМУ, каде стои дека „странско физичко или правно лице може да основа или да учествува во сопственоста на домашен радиодифузер под истите услови утврдени со овој закон, но доколку не е можно да се утврди потеклото на основачкиот капитал, не може да врши радиодифузна дејност, согласно со овој закон ниту да се стекне со удел во сопственост на радиодифузер“ (чл.35). Согласно чл.39 „основач на Трговско радиодифузно друштво не може да биде физичко или правно лице кое истовремено е оператор на електронски комуникациски мрежи“.

Целата вест можете да ја прочитате на
Канал 77